BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 503/BXD-GĐ

V/v: kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong các toà nhà cao tầng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương

- Công ty Cổ phần Nhựa cốt sợi thuỷ tinh Mai Động

- Các Chủ đầu tư sử dụng hệ thống thu rác do công ty Cổ phần Nhựa cốt sợi thuỷ tinh Mai Động sản xuất

Sau khi xảy ra vụ cháy tại đơn nguyên I tòa nhà Khu văn phòng và nhà ở JSC-34, 164 Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội ngày 10/3/2010, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc với các bên có liên quan. Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của vụ việc là do cháy hệ thống thu rác làm bằng vật liệu composite cốt sợi thủy tinh do Công ty Cổ phần Nhựa Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động sản xuất. Theo quy định tại TCVN 6160:1996 Phòng cháy chữa cháy-Nhà cao tầng-Yêu cầu thiết kế (Mục 6.9) và TCXDVN 323-2004 Nhà ở cao tầng-Tiêu chuẩn thiết kế (Mục 6.2.11.4) hệ thống kỹ thuật này phải làm bằng vật liệu không cháy. Tại Tiêu chuẩn cơ sở TC 20: 2005/MĐ được Công ty Cổ phần Nhựa Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động áp dụng không có kiểm tra tính năng chống cháy của vật liệu và tính độc hại của khí thải khi vật liệu này cháy. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng tại Điều 111 Luật Xây dựng, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với sản phẩm hàng hoá xây dựng tại Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, trước tình hình trên, Bộ Xây dựng yêu cầu:

- Các Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình nhà cao tầng trên địa bàn; đặc biệt chú ý sự phù hợp của vật liệu sử dụng làm hệ thống thu rác theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành và có báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/4/2010;

- Công ty Cổ phần Nhựa Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động tạm dừng cung cấp ra thị trường sản phẩm hệ thống thu rác làm bằng vật liệu composite cốt sợi thuỷ tinh; làm rõ khả năng chống cháy, ảnh hưởng của khí thải khi vật liệu cháy và báo cáo cơ quan chức năng để được chấp thuận trước khi tiếp tục cung cấp sản phẩm này ra thị trường;

- Chủ đầu tư các công trình đã lắp đặt hệ thống thu rác là sản phẩm do Công ty CP Nhựa Cốt sợi thuỷ tinh Mai Động sản xuất (có danh sách kèm theo) chủ động kiểm tra thực trạng hệ thống thu rác và báo cho các hộ dân tại công trình tuyệt đối không được ném các vật gây cháy vào hệ thống kỹ thuật này; tổ chức nghiên cứu thay thế hệ thống thu rác đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về phòng và chữa cháy trong thời gian tới;

Nơi nhận:

- Như trên;

- BTr Nguyễn Hồng Quân (để b/c);

- TTr Nguyễn Trần Nam;

- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (để phối hợp);

- Vụ QLHĐXD, KHCN&MT, Viện KHCNXD (để phối hợp);

- Lưu: VP, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh