BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 503/TCHQ-KTTT
V/v: Thanh khoản tờ khai hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Công ty Gang thép Thái Nguyên

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4035/CV-CLH ngày 10/8/2004của Bộ Công nghiệp và công văn số 1076/T-GT3 ngày 02/8/2004 của Công ty Gangthép Thái Nguyên về việc thanh khoản tờ khai hàng tạm nhập - tái xuất của dự ánđầu tư cải tạo và sản xuất Công ty gang thép Thái Nguyên, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủnước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dânTrung Hoa ký ngày 12/6/2000 tại Bắc Kinh;

Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 9/9/2000 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt báo cáo NCKT dự án đầu tư cải tạo và mở rộng sảnxuất Công ty gang thép Thái Nguyên (khoản 1.9 Điều 1);

Căn cứ công văn số 1816 TC/TCT ngày 6/3/2001 của Bộ Tài chínhvề việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT cho dự án cải tạo Công ty Gang thép TháiNguyên;

Căn cứ công văn số 4941 TM/ĐT ngày 5/12/2001 của Bộ Thươngmại về việc xác nhận danh mục máy móc thiết bị, dụng cụ trang bị lao động tạmnhập - tái xuất và không tái xuất để phục vụ dự án cải tạo và mở rộng sản xuấtcủa Công ty gang thép Thái Nguyên:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quanđường sắt ga Yên Viên kiểm tra toàn bộ hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu theo các tờkhai số 01/TN ngày 23/4/2001 và tờ khai số 02/TN ngày 8/5/2001, đối chiếu vớiDanh mục kèm theo công văn số 4941 TM/ĐT ngày 5/12/2001 của Bộ Thương mại đểxác định hàng hóa phải tái xuất và không tái xuất. Trên cơ sở đó giải quyết thủtục miễn thuế nhập khẩu đối với số hàng hóa không tái xuất theo quy định tạikhoản 1.9 Điều 1 Quyết định số 860/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thanhkhoản các tờ khai tạm nhập - tái xuất nêu trên theo đúng quy định.

Trường hợp số vật tư, thiết bị, dụng cụ tạm nhập không táixuất đã được miễn thuế nhập khẩu, không sử dụng vào dự án cải tạo và mở rộngsản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên thì sẽ bị xử lý truy thu thuế theo đúngquy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Côngty Gang thép Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Chi cục HQ Yên Viên;
- Lưu: VP; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An