THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/TTg-KTN
V/v chủ trương xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Đắk Nông (tờ trình số 285/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1411/BKH-KCHT &ĐT ngày 08 tháng 3 năm2010), Bộ Tài chính (công văn số 3207/BTC-ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2010), Bộ Giaothông vận tải (công văn số 1204/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010) về chủtrương xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôngquyết định theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửakhẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao(Hợp đồng BT) đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính tổng hợp Dự án trên vào Danh mục các Dự án sử dụng nguồn vốn tráiphiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ cho tỉnh Đắk Nông, trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải