ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 503/UB-TM
V/v chấn chỉnh tổ chức và hoạt động các xí nghiệp SX tự túc theo chỉ thị 54/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 1987

Gần đây có một số cơ quan đơn vịchưa chấp hành đúng chỉ thị 54/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 1984 của Ủy ban Nhândân thành phố về việc tổ chức và hoạt động các xí nghiệp sản xuất tự túc tàichính của Đảng, Đoàn thể, xí nghiệp sản xuất tự túc góp phần cải thiện đời sốngcán bộ công nhân viên chức, điển hình các trường hợp :

- Không thành lập xí nghiệp sảnxuất tự túc có tư cách pháp nhân theo chỉ thị 54/CT-UB mà lấy danh nghĩa cơquan Nhà nước cơ quan Đảng và các tổ chức đoàn thể, sử dụng tài khoản và condấu của cơ quan để hoạt động sản xuất kinh doanh và ký kết các hợp đồng kinhtế.

- Một số xí nghiệp sản xuất tựtúc ký hợp đồng sản xuất kinh doanh trái ngành nghề cho phép, hoặc không tậptrung sản xuất theo đúng nhiệm vụ ghi trong quyết định thành lập mà chạy theoviệc mua bán trao đổi vật tư, hàng hóa để hưởng chênh lệch giá, làm ảnh hưởngkhông tốt đến việc chấn chỉnh lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trong phân phốilưu thông trên địa bàn thành phố.

Để khắc phục tình trạng trên,Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành chấp hành các vấn đề sau đây :

1) Việc lập xí nghiệp sản xuấttự túc tài chính cơ quan Đảng, Đoàn thể hoặc xí nghiệp sản xuất tự túc góp phầncải thiện đời sống cán bộ công nhân viên chức phải chấp hành đúng các thể lệ vềtổ chức xí nghiệp theo đúng chỉ thị 54/CT-UB : phải có quyết định thành lập xínghiệp do cơ quan có thẩm quyền ký, có con dấu riêng, mở tài khoản ở ngân hàngđể hoạt động. Tuyệt đối không dùng danh nghĩa con dấu và tài khoản của cơ quanĐảng, Nhà nước và đoàn thể để ký kết hợp đồng kinh tế và hoạt động sản xuấtkinh doanh.

2) Các xí nghiệp sản xuất tự túctài chính cơ quan Đảng, Đoàn thể và các xí nghiệp sản xuất tự túc góp phần cảithiện đời sống cán bộ công nhân viên chức chỉ được hoạt động đúng theo các quyđịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý thị trường, chấn chỉnh lập lạitrật tự xã hội chủ nghĩa trong phân phối lưu thông trên địa bàn thành phố,không được sản xuất kinh doanh trái ngành nghề cho phép, không được mua đi bánlại vật tư, hàng hóa để hưởng chênh lệch giá.

3) Trọng tài kinh tế thành phốvà quận huyện không nhận đăng ký hợp đồng kinh tế của bất kỳ đơn vị nào, mà nộidung trái với chỉ thị 54/CT-UB và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở ngành của thành phố cho phổ biến vàthực hiện ngay ở các điểm nêu trên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình