BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5031/TCT-CS
V/v thuế GTGT, thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 080522-SKTVngày 22/05/2008 của Văn phòng điều hành SLD Telecom tại Thành phố Hồ Chí Minh(SLD), công văn số 8442/CT-TTr2 -Đ1 ngày 16/07/2008 của Cục thuế Thành phố HồChí Minh gửi kèm bản sao công văn số 660/CV-SPT ngày 25/07/2008 của Công ty cổphần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) về việc kết chuyển chi phí khấuhao tài sản và thiết bị tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phầnBưu chính viễn thông Sài Gòn và SLD TELECOM PTE LTD (SLD). Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuếTNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Trường hợp Công ty SLD ký hợp đồng hợp tác kinhdoanh với Công ty cổ phần bưu chính viễn thông Sài gòn (SPT) để thành lập trungtâm điện thoại (CDMA) trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh. Theo thoả thuậntại hợp đồng hợp tác kinh doanh thì Công ty SLD mua tài sản phục vụ cho hoạtđộng của hợp đồng hợp tác kinh doanh, trích khấu hao theo qui định và chuyểnchi phí khấu hao này cho trung tâm CDMA. Trung tâm CDMA ghi nhận hạch toán chiphí để xác định kết quả hoạt động và hoàn trả khoản khấu hao này cho Công ty SLDnhư là khoản thu hồi vốn đầu tư.

Căn cứ vào các qui định trên, khi chuyển chi phíkhấu hao tài sản cho Trung tâm CDMA, Công ty SLD phải lập hoá đơn GTGT, trênhoá đơn ghi rõ nội dung là chuyển chi phí khấu hao với thuế suất thuế GTGT đúngbằng thuế suất của các tài sản cố định khi mua vào theo qui định của Luật thuếGTGT hiện hành. Đối với tài sản mua của nhà thầu nước ngoài thì khi lập hoá đơnkhông ghi dòng thuế suất, chỉ ghi số tiền thuế GTGT tương ứng với số khấu haophân bổ vào chi phí.

Trường hợp không xác định riêng được thuế suất,số thuế GTGT đầu vào của từng tài sản khi mua thì tính theo thuế suất cao nhất,nếu phát sinh số thuế GTGT phải nộp thì Công ty SLD thực hiện nộp thuế GTGTtheo qui định hiện hành.

Các khoản chi phí khấu hao tài sản Công ty SLDđã kết chuyển cho Trung tâm CDMA và đã được hạch toán vào chi phí khi xác địnhnghĩa vụ thuế TNDN của Trung tâm điện thoại CDMA thì không được tính vào chiphí khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN của từng Bên.

Trường hợp Công ty SLD đã trích khấu hao theođúng quy định và chuyển cho Trung tâm CDMA bằng đúng số đã trích, không cóchênh lệch, khi Công ty SLD nhận khoản tiền khấu hao sẽ không phát sinh thunhập chịu thuế nên không phải nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để văn phòng điều hành SLDTelecom tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gònđược biết. Đề nghị các đơn vị liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫncụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương