BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Để xử lý vướng mắc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu, ngày 11/6/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 7444/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện, theo đó:"Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 7, khoản 9, khoản 11, khoản 12, khoản 14 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thuê thì cũng được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 kể từ ngày 01/5/2013". Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu trước ngày 01/5/2013.
Do đó, để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
1. Báo cáo việc xử lý thuế nhập khẩu của các tờ khai đã đăng ký với cơ quan Hải quan trước thời điểm ngày 01/5/2013 đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu và tình hình nộp thuế của các tờ khai này, số thuế nhập khẩu đã thu; chưa thu, số thuế phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu.
2. Ý kiến của các đơn vị về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu trước ngày 01/5/2013.
Báo cáo đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/5/2014.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường