TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5033/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT
Đ/ chỉ: 04 Phan Thuc Duyện, P. 04, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0304680974

Trả lời văn thư số 0606/TCKT-DHL-VNPT ngày06/6/2012 của Công ty Chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1/ Tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từngày 01/03/2012) quy định các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

“Tái bảo hiểm ra nước ngoài; chuyển giao côngnghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; chuyển nhượng vốn, cấptín dụng, đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; dịch vụ tài chính phái sinh; dịchvụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chínhviễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; cung cấp thẻcào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khuphi thuế quan); sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chếbiến thành sản phẩm khác; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng kýkinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định củaThủ tướng Chính phủ.

...”

Căn cứ quy định trên, dịch vụ chuyển phát nhanhhàng hoá, ấn phẩm cung cấp cho các doanh nghiệp chế xuất chiều từ Việt Nam đi ra nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 0% mà phải áp dụng mức thuếsuất thuế GTGT là 10%.

2/ Tại khoản 2c Điều 14 chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn như sau:

“Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ,đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịchvụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có).”

Trường hợp công ty khi thu phụ phí xử lý các lôhàng nhập theo tiêu chí là “2% trên tổng số thuế và lệ phí phải nộp cho cơ quanHải quan hoặc tối thiểu là : 125.000đ trước thuế GTGT của mỗi lô hàng” thì khixuất hoá đơn Công ty ghi theo thứ tự các tiêu thức tên hàng hoá, dịch vụ hànghoá bán ra tổng hợp chỉ tiêu: đơn vị tính, trọng lượng, đơn giá không có thìgạch chéo (không để trống).

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT1;
- P. PC;
- Web Cục thuế;
- Lưu: HC, TTHT
1258-139530/12 PT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga