BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5033/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 3265 và công văn số 3266/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải Quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1376/HQHN-NV ngày 06/8/2009 của Cục Hảiquan TP. Hà Nội về việc vướng mắc thực hiện công văn số công văn số3266/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn tại công văn số 3265/TCHQ-GSQL và công văn số3266/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2009 của Tổng cục Hải quan về việc lấy mẫu hàng xuấtkhẩu, gửi Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra về chất lượng thép khi nhậpkhẩu là nhằm xác định chính xác lô hàng thép xuất khẩu có phải là lô hàng đãnhập khẩu trước đây hay không. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu, cơ quankiểm tra về chất lượng thép chỉ xác nhận là "lô hàng đạt yêu cầu chấtlượng nhập khẩu", do vậy, để có cơ sở xác định lô thép xuất khẩu có phảilà lô thép đã nhập khẩu hay không, Hải quan Hải Phòng đã căn cứ thành phần hoáhọc của thép thể hiện trong hợp đồng nhập khẩu để yêu cầu Trung tâm kỹ thuậttiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (đơn vị kiểm tra về chất lượng thép khi nhậpkhẩu) xác định thành phần hoá học của lô thép xuất khẩu. Thông báo kết quả kiểmtra/giám định kỹ thuật số 08/NV1 /GĐ/053 ngày 06/8/2008 của Trung tâm kỹ thuậttiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thể hiện thành phần hoá học của 02 mẫu thép doHải quan Hải Phòng yêu cầu giám định theo các thành phần hoá học của thép thểhiện trong hợp đồng nhập khẩu là phù hợp với mục đích giám định nêu tại côngvăn số 3265/TCHQ-GSQL công văn số 3266/TCHQ-GSQL dẫn trên.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ kết quả kiểm trathực tế hàng hoá xuất khẩu của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, nếu kết quả kiểm trathực tế hàng hoá xuất khẩu kết luận hàng tái xuất theo tờ khai đã nhập khẩutrước đây thì giải quyết thủ tục hoàn thuế cho Công ty theo đúng hướng dẫn tạiđiểm 8, mục 1, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC (Thông tư có hiệu lực tại thờiđiểm đăng ký tờ khai)./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường