BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5033/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2235/CT-TTHT ngày 19/08/2008của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài và lãitiền vay từ nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Thuế TNDN đối với lãi tiền cho vay

Tại điều 11- Lãi tiền vay Hiệp định tránh đánh thuếhai lần giữa Việt Nam và Đại Hàn dân quốc quy định:

"...2. Tuy nhiên, khoản tiền lãi này cũng cóthể bị đánh thuế ở nước ký kết nơi phát sinh lãi và theo luật pháp của Nước đó,nhưng nếu người nhận là người thực hưởng các khoản tiền lãi này thì mức thuếkhi đó được tính sẽ không quá 10% tổng khoản tiền lãi cho vay.

3. Mặc dù đã có những quy định tại khoản 2, lãi tiềncho vay phát sinh tại một Nước ký kết và trả cho Chính phủ của nước ký kết kiabao gồm cả các cơ quan chính quyền cơ sở và chính quyền địa phương tại nước đó,trả cho Ngân hàng Trung ương của nước ký kết kia hay bất kỳ tổ chức tài chínhnào thực hiện chức năng có tính chất Chính phủ ... sẽ được miễn thuế tại nướcký kết thứ nhất.

4. Theo nội dung khoản 3, thuật ngữ "Ngân hàngTrung ương và bất kỳ cơ sở tài chính thực hiện chức năng có tính chất Chính phủ"có nghĩa là:

...b. Trong trường hợp đối với Hàn Quốc: (i)Ngân hàng Hàn Quốc; (ii) Ngân hàng Xuất- nhập khẩu Hàn Quốc, Ngân hàng pháttriển Hàn quốc và cơ sở tài chính khác thực hiện chức năng có tính chất Chínhphủ như được quy định chi tiết và được thỏa thuận trong các công hàm trao đổigiữa các nhà chức trách có thẩm quyền hai Nước ký kết..."

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHHCông nghiệp nặng Doosan Việt Nam vay vốn của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc,Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc có phát sinh khoản trả lãi tiền vay thì nghĩa vụthuế đối với khoản trả lãi tiền vay được thực hiện như sau:

- Trường hợp phát sinh khoản lãi tiền vay tại Ngânhàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cụcThuế Hàn Quốc đã hoàn tất thủ tục thỏa thuận song phương liên quan đến lãi tiềncho vay của Ngân hàng xuất khẩu Hàn Quốc theo quy định tại Hiệp định tránh đánhthuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, khoản lãi tiền vay phát sinhtại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc sẽ được miễn thuế tại Việt Nam căn cứtheo Điều 11- Lãi tiền vay và Nghị định thư đính kèm Hiệp định tránh đánh thuếhai lần. Thủ tục hồ sơ miễn thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.3.3Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật quản lý thuế.

- Trường hợp phát sinh khoản lãi tiền vay tại Ngânhàng Phát triển Hàn Quốc:

Để được miễn thuế tại Việt Nam theo quy định tạitại Điều 11- Lãi tiền vay Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và HànQuốc thì cần được quy định chi tiết việc miễn thuế và được thỏa thuận trong cáccông hàm trao đổi giữa các nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam và Hàn Quốc.

II. Về sử dụng hóa đơn GTGT đối với nhà thầu nướcngoài

1. Về việc bán điện.

Tại khoản 2, Điều 7, Luật số 28/2004/QH11 về điệnlực quy định một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụngđiện: "Hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định của Luậtnày".

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công tyDoosan Heavy Hàn Quốc (là nhà thầu nước ngoài) được Bộ Xây dựng cấp Giấy phépnhận thầu EPC thực hiện công việc thiết kế - cung cấp thiết bị vật tư xây lắp,không có giấy phép hoạt động điện lực. Như vậy, việc nhà thầu Công ty DoosanHeavy thực hiện hoạt động bán lẻ điện cho Công ty TNHH Doosan Việt Nam là hoạtđộng không có Giấy phép và bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Do đó, Công ty Doosan Heavy Hàn Quốc không được xuấthóa đơn đối với trường hợp này. Đề nghị Cục thuế Quảng Ngãi thực hiện ấn địnhthuế GTGT và thuế TNDN đối với phần doanh thu bán điện của Công ty Doosan HeavyHàn Quốc.

2. Về việc thanh lý tài sản.

Tại điểm 1.1 mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTCngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002của Chính Phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn: "Tổchức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quyđịnh và giao cho khách hàng".

Tại điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: Cơ sở kinh doanh thuộcđối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cungứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT (trừ trường hợp được dùnghóa đơn, chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT).

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Công tyDoosan Heavy Hàn Quốc khi bán thanh lý tài sản (nếu tài sản có nguồn gốc nhập khẩuphải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì Công ty Doosan Heavy HànQuốc phải xuất hóa đơn GTGT cho người mua và thực hiện thủ tục thanh lý theoquy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãibiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương