BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
V/v: Đăng ký danh sách công chức, viên chức được phân công sử dụng tài khoản đăng nhập phần mềm Quản lý nhân sự.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-BHXH ngày 08/10/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành phần mềm Quản lý nhân sự và phần mềm Quản lý thi đua, khen thưởng. Để triển khai phần mềm Quản lý nhân sự của ngành Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công cán bộ và đăng ký danh sách công chức, viên chức được cấp tài khoản để cập nhật và khai thác sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự theo quy định, số lượng đăng ký cấp cụ thể như sau:
1. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam:
a) Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng (được ủy quyền) và Trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính (02 tài khoản đăng nhập).
b) Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính (01 tài khoản đăng nhập).
2. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Đối với BHXH thành phố Hà Nội và BHXH Thành phố Hồ Chí Minh:
- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc (được ủy quyền) và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (02 tài khoản đăng nhập).
- Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ (tối đa là 04 tài khoản đăng nhập).

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

b) Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 400 công chức, viên chức trở lên:
- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc (được ủy quyền) và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (02 tài khoản đăng nhập).
- Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ (tối đa là 03 tài khoản đăng nhập).
c) Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại:
- Giám đốc hoặc Phó Giám đốc (được ủy quyền) và Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính (02 tài khoản đăng nhập).
- Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính (tối đa là 02 tài khoản đăng nhập).
Đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký danh sách công chức, viên chức được cấp tài khoản để cập nhật và khai thác sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự theo Biểu số 01 (kèm theo) về BHXH Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2013 và gửi bản mềm trước ngày 14/12/2013 (File Excel - Font: Times New Roman) theo địa chỉ [email protected] để BHXH Việt Nam cấp tài khoản và quản lý theo dõi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (6).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (TP)…
Biểu số 01

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỔ CHỨC CÁN BỘ

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

(Kèm theo Công văn số /BHXH-TCCB (hoặc TC-HC) ngày / /2013 của ……)

Stt
Họ và tên
Chức vụ
Đơn vị công tác
Địa chỉ Email cá nhân
Số điện thoại di động
Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
Địa danh, ngày tháng năm 2013
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?