BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5039/BNV-TCCB
V/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phúc đáp Công văn số 4002/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017; sau khinghiên cứu dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ do Quý Bộ chuẩn bị, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch: Vào ngày Chủ Nhật trùng với ngày nghỉ hàng tuần, công chc, viên chức sẽ được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 02/01/2017. Như vậy, dịp Tết Dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017. Số ngày nghỉ là 03. Dịp này nghỉ là phù hợp không hoán đổi.

2. Dịp nghỉ Tết Âm lịch: Thống nhất với Dự thảo chọn phương án 1: Nghỉ Tết theo lịch “02 ngày cuối năm Bính Thân và 03 ngày đầu năm Đinh Dậu” không hoán đổi ngày nghỉ. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ Thứ Năm, ngày 26/01/2017 đến hết Thứ tư, ngày 01/02/2017 (Thời gian công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày. Do ngày Mùng 1 và Mùng 2 Tết Âm lịch tức ngày 28-29/01/2017 Dương lịch trùng vào Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần), phương án này phù hợp.

3. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ ngày Lễ vào Thứ Năm, có 01 ngày làm việc xen kẽ là Thứ Sáu. Theo phương án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoán đổi 01 ngày làm việc với 01 ngày nghỉ hằng tuần và sẽ đi làm bù vào ngày Thứ Bảy, ngày 15/4/2017 cho ngày nghỉ Thứ Sáu, ngày 07/4/2017. Số ngày nghỉ liên tục là 04 ngày từ Thứ Năm, ngày 06/4 đến ngày 09/4/2017. Theo phương án này Bộ Nội vụ cơ bản thống nhất. Tuy nhiên cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phương án, có thể đi làm vào Thứ Bảy tuần trưc là ngày 01/4/2017 (ngày 5/3 âm lịch) để nghỉ hoán đổi cho ngày Thứ Sáu 07/4/2017. Như vậy, thời gian hoán đổi làm việc trước nghỉ sau có tính hợp lý và liên tục hơn.

4. Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5: Bộ Nội vụ thống nhất theo Dự thảo.

5. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9: Bộ Nội vụ thống nhất theo Dự thảo.

6. Việc nghỉ các ngày lễ, tết và hoán đổi ngày nghỉ phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để ngưi dân, tổ chức và doanh nghiệp biết để liên hệ công tác.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Quốc Khánh