BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/BXD-QLN
V/v điều chỉnh và chuyển đổi căn hộ nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh

Ngày 21/3/2013, Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thiện- Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng có văn bản số 03/CV-KT xin điều chỉnh vàchuyển đổi căn hộ nhà ở thương mại tại dự án Khu nhà ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ ChíMinh sang làm nhà ở xã hội; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Ngày 07/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyếtsố 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗtrợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, một trong những giải pháp chính đểtháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản là điều chỉnh lại cơ cấu hàng hóacho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường; cho phép và khuyến khíchchuyển đổi dự án nhà ở thương mạisang làm nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ xã hội. Để triển khai thực hiện,ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫnviệc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựngkhu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trìnhdịch vụ.

Kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thiện làphù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất nêu trênvà đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinhchỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố, căncứ vào các quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD thực hiện các bước tiếptheo, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy mô và chuyển đổi dự án thành nhà ở xã hội, đápứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiếnnghị của Công ty TNHH Xây dựng Kiến Thiện - Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốcphòng, đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố tạo điều kiện và hướng dẫn việc triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng BIDV;
-
CT TNHH XD Kiến Thiện-TCT Thái Sơn, BQP;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam