TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 504/GSQL-GQ2 V/v thủ tục thuê mượn khuôn

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.(Lô J1/2 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số PSNV/PUS-MOLD-021017 ngày 01/3/2017 của Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam về việc hướng dẫn đối với trường hợp Công ty đã thuê mượn máy móc, thiết bị, khuôn đúc từ Công ty Itsuwa Shoji Kaisha,.Inc (Nhật Bản). Nhưng nay Công ty Itsuwa Shoji Kaisha,.Inc chuyển sở hữu số tài sản này cho Công ty Panasonic System Networks Co.,Ltd (Nhật Bản) và Công ty Panasonic System Networks Co.,Ltd vẫn tiếp tục cho Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam thuê lại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp trên đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập máy móc, thiết bị, khuôn đúc xuất trình chứng từ chứng minh việc chuyển sở hữu và tiếp tục thuê mượn máy móc, thiết bị, khuôn đúc này để cơ quan hải quan có cơ sở theo dõi hàng tạm nhập tái xuất theo đúng thời hạn quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị Công ty, cơ quan Hải quan xử lý báo cáo vướng mắc kèm đề xuất về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn kịp thời./.


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân