BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 504/TCHQ-GSQL
V/v về việc vướng mắc phân loại mã số nguyên liệu sản xuất sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2269/HQBD-NV ngày 14/11/2008 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc phân loại mã số nguyên liệu sản xuấtsơn, Tổng cục có ý kiến như sau:

1) Hồ sơ Cục Hải quan tỉnh Bình Dương gửi Tổng cục, khôngkèm theo tài liệu kỹ thuật và mẫu hàng hoá; không thể hiện rõ thành phần, bảnchất và công dụng của hàng hoá, nên không có căn cứ để phân loại.

2) Trường hợp không phân loại được, do không xác định đượcthành phần, bản chất và công dụng của hàng hoá, đề nghị lấy mẫu trưng cầu giámđịnh tại các cơ quan, tổ chức giám định chuyên ngành để tiến hành trưng cầugiám định theo quy định hiện hành.

3) Trường hợp đã xác định được thành phần, bản chất và côngdụng của hàng hoá, mà vẫn không phân loại được, đề nghị báo cáo chi tiết vềthành phần, bản chất, công dụng, gửi toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan, thậmchí cả mẫu hàng, để Tổng cục xem xét có hướng dẫn.

Tổng cục có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thựchiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Minh Hải