Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 504/TCHQ-KTTT
NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỜI ĐIỂM NHẬP KHẨU
VÀ HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐàI THUẾ

Kínhgửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Để thực hiện chínhsách thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe 2 bánh gắn máy và động cơ xe 2 bánh gắnmáy năm 2003. Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất nhưsau:

- Căn cứ Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 củaThủ tướng Chinh phủ.

- Căn cứ Công văn số 301 TC/TCT ngày 9/1/2003 của Bộ Tàichính về việc thời hạn nhập khẩu và hưởng chính sách ưu đãi thuế.

Từ ngày 1/1/2003 không thực hiện chính sách ưu đãi thuế theotỷ lệ nội địa hoá đối với xe 2 bánh gắn máy và động cơ 2 bánh gắn máy.

Đối với trường hợp các lô hàng nhập khẩu có tờ khai đăng kývới cơ quan Hải quan từ 1/1/2003 trở đi phải áp dụng thuế suất theo qui địnhcủa Biểu thuế nhập khẩu hiện hành có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai vớicơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.