BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 504/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với Dự án thăm dò tỉ mỉ muối mỏ tại Lào.

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008

Kính gửi: Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.

Trả lời công văn số 1022/HCVN-TCKT ngày 2/11/2007 của TổngCông ty Hoá chất Việt Nam về việc chính sách thuế GTGT đối với Liên danh nhàthầu thực hiện Dự án thăm dò tỉ mỉ muối mỏ tại Lào, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “Đối tượng chịuthuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ởViệt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài),trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Tổng Công ty Hoá chấtViệt Nam ký hợp đồng thuê Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư vàxây dựng mỏ và Liên đoàn Intergeo Việt Nam thực hiện Dự án thăm dò tỉ mỉ muốimỏ tại Lào của Tổng Công ty nên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế GTGTcủa Việt Nam. Vì vậy dịch vụ thăm dò do Liên danh nhà thầu thực hiện nêu trênthuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương