BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
----------------
V/v: Hướng dẫn một số nội dung về thời điểm tuyển dụng viên chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 06/9/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 3642/BHXH-TCCB hướng dẫn chi tiết quy trình và thủ tục hồ sơ thử việc, ký kết hợp đồng làm việc lần đầu và tuyển dụng bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức đối với người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội năm 2011.
Qua thực tế thực hiện, việc quy định mốc thời gian ký kết hợp đồng làm việc lần đầu hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức (đối với các trường hợp không phải thực hiện hợp đồng làm việc lần đầu) chưa thực sự phù hợp nên đã có một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) đề nghị cho phép tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với người trúng tuyển đạt yêu cầu thử việc để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác chung của đơn vị. Để tạo thuận lợi cho Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động trong việc bố trí cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thời điểm tuyển dụng như sau:
1. Những người trúng tuyển và thực hiện ký kết hợp đồng thử việc từ ngày 01/10/2011, sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định (60 ngày), nếu đạt yêu cầu, Bảo hiểm xã hội tỉnh ký tiếp hợp đồng làm việc lần đầu kể từ ngày 01/12/2011.
Đối với những người trúng tuyển và thực hiện ký kết hợp đồng thử việc sau ngày 01/10/2011, nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì được ký hợp đồng làm việc lần đầu hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức kể từ ngày đầu tiên sau khi hết thời gian thử việc.
2. Trường hợp người trúng tuyển không thuộc đối tượng phải ký kết hợp đồng làm việc lần đầu (đã quy định rõ tại Công văn số 3642/BHXH-TCCB), nếu đạt yêu cầu thử việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh lập danh sách báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét phê duyệt.
3. Trường hợp người trúng tuyển không đạt yêu cầu thử việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo rõ lý do vì sao không đạt yêu cầu để Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định. Trong thời gian này, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thanh lý hợp đồng thử việc và thông báo cho người lao động nghỉ chờ ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB (5).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?