BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5041/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời Công văn số 08/CT-THNVDT ngày 03/01/2008 của CụcThuế tỉnh Bắc Giang về nộp thay thuế chuyển quyền sử dụng đất cho các lầnchuyển nhượng từ 01/01/2000 trở đi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 19/2000/NĐ-CPngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyềnsử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế CQSD đất quyđịnh: "1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất (gọichung là người chuyển quyền sử dụng đất) có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyềnsử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Người chuyển quyền sử dụng đất có thể ủy nhiệm cho người đạidiện kê khai và nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể thoả thuậnnộp thuế thay cho người chuyển quyền sử dụng đất, trong trường hợp này, ngườinhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có trách nhiệm kê khai và nộp thuế chuyểnquyền sử dụng đất...

3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất khi thuế chuyển quyền sửdụng đất đã được nộp đủ, trừ trường hợp được ghi nợ thuế chuyển quyền sử dụngđất theo quy định của Chính phủ."

- Tại khoản 2, khoản 3, Điều 19 Nghị định số 19/2000/NĐ-CPquy định: "1. Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày01/01/2000 mà chưa nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất thì nộp thuế theo mức thuếsuất quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyềnsử dụng đất và những quy định của Nghị định này ....

3. Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày01/01/2000 mà có một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tạikhoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ, kể cảcác trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ, khi ngườiđang sử dụng đất làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặcgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì chỉ phải nộp thuếchuyển quyền sử dụng đất một lần theo quy định của Nghị định này."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình đang sửdụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nguồn gốc có giấy tờ hợp pháptừ ngày 01/01/2000 trở đi thì phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất cho cáclần chuyển nhượng, thay cho người chuyển nhượng trước để được cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương