TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5042/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Dệt nhuộm in bông và may mặc Tường Phát
Địa chỉ: 633/27/2-4 Hồng Bàng, P6, Quận 6
Mã số thuế: 0301339893

Trả lời văn bản số 19/TP ngày 16/6/2014 của Công tyvề chính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị Định 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichínhhướng dẫnvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp của Công ty theo trình bày: Ngày14/11/2013, ký hợp đồng thuê tài chính với Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốctế Chailease (bên cho thuê) để thuê tài chính 01 máy nghiền trấu, hàng thángCông ty thực hiện thanh toán tiền vốn gốc và lãi thuê theo thỏa thuận của hợpđồng và nhận hóa đơn cho thuê tài chính của bên cho thuê thì hóa đơn này là căncứ để Công ty kê khai thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Công ty không sử dụng máy nghiền trấuvào sản xuất kinh doanh mà cho Công ty TNHH SX-TM Hóa nhiệt xanh thuê lại thìkhi thu tiền cho thuê máy Công ty lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT, thuếTNDN theo quy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 4;
- Lưu: HC, TTHT.
- 1906-151345 /2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga