VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Phê duyệt chủ trương lập quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Công văn số 1113/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công vănsố 3799/BKHĐT-LĐVX ngày 17 tháng 6 năm 2014), Vănhóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1993/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 6 năm 2014), Tài chính (Công văn số 8138/BTC-ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2014), Xây dựng (Công văn số 1378/BXD-QHKT ngày 20 tháng 6 năm 2014) về việc phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng (bản chụp văn bản kèm theo) tiếp tục thực hiện việc lập nhiệm vụ quy hoạch di tích trên theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3), đdt.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định