VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 4692/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 7 năm 2011) về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực thi giai đoạn 3 của Đề án 30, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Văn phòng Chính phủ:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương tổng hợp danh sách, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 30.
- Kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trang tin điện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thông tin về những bộ, ngành địa phương thực hiện tốt hoặc không tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, bao gồm: thực hiện công tác báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công khai, minh bạch thủ tục hành chính; công bố và cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; lấy ý kiến cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính.
- Tăng cường cử cán bộ làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung vào nội dung công khai, minh bạch thủ tục hành chính và trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính các cấp theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010. Trước mắt trong tháng 7 và tháng 8 năm 2011 thực hiện việc kiểm tra trên địa bàn 05 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Kết quả làm việc được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kịp thời biểu dương các cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện tốt, cũng như xử lý kịp thời các hành vi sai trái, thực hiện không đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
2. Bộ Nội vụ chủ động rà soát và giao bổ sung biên chế công chức năm 2011 cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1064/TTg-TCCV ngày 23 tháng 6 năm 2010.
3. Giao các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương nhằm bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả các quy định tại chương III Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, thực hiện.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Hội đồng tư vấn CCTTHC;
- Lưu: VT, KSTT (5).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?