BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5047/TCT-CS
V/v Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Cục Xúc tiến Thương mại
(Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 697/XTTM-HTDN ngày 15/11/2007 về việc thẩm định các doanh nghiệp đăng ký thamgia Chương trình Thương hiệu Quốc gia, trong đó có đề nghị Tổng cục Thuế xemxét việc cam kết thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp đăng kýtham gia chương trình. Việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục V, Phần D Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý Thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýThuế có quy định việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

“1. Người nộp thuế có quyền đềnghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế củatừng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc đề nghị cơ quan thuế quản lýtrực tiếp xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghịxác nhận.

Trường hợp cá nhân, nhà thầunước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn thìđề nghị với cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn xác nhận việchoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Văn bản đề nghị xác nhận việcthực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế;

- Số thuế phát sinh của từngloại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp chocơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế;

- Số tiền phạt hành chính do viphạm pháp luật thuế;

- Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp;

- Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ(nếu có).

3. Trong thời hạn ba ngày làmviệc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ củangười nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiệnnghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại cácthông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuếgửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩavụ thuế của người nộp thuế.”

Căn cứ quy định trên, để đảm bảo bímật và tự chịu trách nhiệm trong việc cung cấp số liệu riêng ra bên ngoài, Tổngcục Thuế đề nghị Cục Xúc tiến Thương mại yêu cầu các doanh nghiệp có tên trongdanh sách được lựa chọn, có đơn đề nghị gửi đến Cục Thuế quản lý trực tiếp đểđược xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương