VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5048/VPCP-QHQT
V/v Khoản vay lần thứ 2 của WB cho hoạt động chính sách phát triển về BĐKH (CCDPO 2).

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Chính phủ nhận được thư đề ngày 30 tháng 5 năm2012 của bà V. Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Namgửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đồng gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường Nguyễn Minh Quang và Phó Chủ tịch chuyên trách Đào Xuân Học, kiến nghịmột số nội dung liên quan đến Khoản vay lần thứ 2 của WB hỗ trợ cho Hoạt độngchính sách về biến đổi khí hậu (CCDPO 2).

Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao BộTài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết, báo cáo trướcngày 20 tháng 7 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môitrường biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ