BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5049/BTP-BTTP
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Liên đoàn luật sư Việt Nam

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 203/LĐLSVN ngày 12/9/2014 củaLiên đoàn luật sư Việt Nam đề nghị trước mắt chưa tiến hành xử phạt vi phạmhành chính đối với hành vi không thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệmnghề nghiệp cho luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 40 và Điều 49 của Luật luật sư thì tổchức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luậtsư của tổ chức mình hoặc trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận thì luật sưhành nghề với tư cách cá nhân phải mua bảo hiểm trách nhiệm cho hoạt động hànhnghề của mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên,pháp luật về luật sư mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc về việc thực hiện nghĩavụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư, trong khi đó, pháp luật vềkinh doanh bảo hiểm chỉ quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với hoạt động tư vấnpháp luật nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm,số tiền bảo hiểm đối với gói sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấnpháp luật cũng như các lĩnh vực khác thuộc phạm vi hành nghề của luật sư.

Đ tháo gỡ khókhăn, vướng mắc trong quá trình triểnkhai quy định nêu trên của Luật luật sư cũng như đảm bảo thực hiện thống nhấtnghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư, qua đó, nâng cao hiệu lực thi hành của Luật luậtsư, góp phần nâng cao chất lượng hành nghề của luật sư, bảo vệ quyền, lợi ích hợppháp của khách hàng, ngày 14/7/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3103/BTP-BTTPgửi Liên đoàn luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp và Đoàn luật sư các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thựchiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư. Trong thời giantrước mắt, đề nghị Liên đoàn luậtsư Việt Nam tiếp tục thực hiện hướng dẫncủa Bộ Tư pháp theo Công văn nêu trên.

Đồng thời, để giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc nêutrên, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức cóliên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ mua bảohiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luậtsư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc xử phạt vi phạmhành chính đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luậtsư gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam nghiên cứu, hướng dẫn các luật sư, Đoàn luậtsư.

(Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ vớiđồng chí Phạm Thuỳ Linh hoặc đồng chí Dương Thị Kiều Oanh theo số điện thoại 04.6273.9505)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Cục QLXLVPHC & TDTHPL (để phối hợp);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (đ phối hợp);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết);
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền