BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng " Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden"tại ô đất CC8A, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản 817/KH &ĐT-TĐ ngày 18/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vềviệc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng "Khu vănphòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" tại ô đất CC8A, xãXuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ của dự án:

- Theo quy định tại Điều 29 củaLuật Đầu tư, dự án đầu tư xây dựng dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụcông cộng - Xuân Phương Garden" taị ô đất CC8A, xã Xuân Phương, huyện TừLiêm, thành phố Hà Nội thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, được xem xét cấpgiấy chứng nhận đầu tư.

- UBND thành phố Hà Nội chấpthuận cho Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựngnghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án xây dựng "Khu văn phòng, nhàở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã Xuân Phương, huyện TừLiêm, tại văn bản số 4402/UBND-KH &ĐT ngày 19/5/2008 .

- Sở Tài nguyên và Môi trườngthành phố Hà Nội có văn bản số 893/TNMT-KH ngày 03/4/2009 thẩm tra chấp thuậnđịa điểm nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Khuvăn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã XuânPhương, huyện Từ Liêm.

- Sở Tài chính thành phố Hà Nộicó văn bản số 1235/STC-ĐT ngày 03/4/2009 tham gia ý kiến về hồ sơ xin chấp thuậnđịa điểm nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án xây dựng "Khu vănphòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden" xã Xuân Phương,huyện Từ Liêm.

- UBND huyện Từ Liêm có văn bảnsố 48/UBND-TN &MT ngày 19/01/2009 tham gia ý kiến về địa điểm xin lập dự ánxây dựng "Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng - Xuân Phương Garden"xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

- Theo giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh số 0103015582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Côngty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (đăng ký lần đầungày 24/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/4/2008), chủ đầu tư có đăngký ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu dự án.

- Theo giải trình kinh tế - kỹthuật của chủ đầu tư, dự kiến quy mô xây dựng công trình tuân thủ các chỉ tiêuquy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc được Sở Quy hoạch -Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 508/QHKT-P1 ngày11/02/2010 theo uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 8877/UBND-THngày 14/9/2009.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

- Trước khi thực hiện dự án,Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng cần hoàn tấtcác thủ tục về giao đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư cần triển khai thựchiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, các văn bản quy phạm phápluật khác có liên quan và các ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố HàNội tại văn bản số 508/QHKT-P1 ngày 11/02/2010; đặc biệt là các quy định về antoàn phòng chống cháy nổ, về kinh doanh văn phòng, nhà ở và dịch vụ côngcộng..., về khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình với hệ thống hạ tầngkỹ thuật khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầutư thành phố Hà Nội nghiên cứu, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nộixem xét theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh