BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------------
V/v: Áp dụng quy định về xử lý luật sa thải
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.
Trả lời công văn số 08/KCNĐN-LĐ ngày 03/01/2014 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn áp dụng quy định về xử lý kỷ luật sa thải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 của Bộ luật lao động năm 2012 thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng khi người lao động có hành vi cố ý gây thương tích.
Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 119 thì nội quy lao động của doanh nghiệp phải có nội dung quy định các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
Theo đó, người lao động chỉ cần có hành vi cố ý gây thương tích và hành vi đó được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh