BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 5050/TCT-CS
V/v lập chứng từ nhận tiền tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Banchấp hành Trung ương Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1310/TWĐTN ngày 14/10/2008 củaBan chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về lập chứng từđối với khoản tiền nhận tài trợ của Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên ViệtNam; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Với hoạt động nhận tiền tài trợ:

Tại điểm 7, Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

"7. Điểm 5.24 mục IV phần B được sửa đổinhư sau:

"5.24- Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền tàitrợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứngtừ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ, căn cứmục đích tài trợ đã được ghi trong hợp đồng tài trợ để lập chứng từ chi tiền".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban tổ chức"Liên hoan âm nhạc học sinh, sinh viên Việt Nam" là Ban chấp hànhTrung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhận hỗ trợ về kinh phí bằngtiền để tổ chức liên hoan âm nhạc thì Ban tổ chức lập chứng từ thu tiền khôngphải xuất hoá đơn GTGT và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thunhập từ tiền tài trợ.

Cơ sở kinh doanh chi tiền tài trợ, căn cứ mục đíchtài trợ đã được ghi trong hợp đồng tài trợ để lập chứng từ chi tiền.

2/ Với hoạt động tổ chức liên hoan âm nhạc:

Tại điểm 1, mục II, phần A, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CPngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngay 23/7/2004 và Nghị định số156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị giá tăng quy định:

"1. Hàng hóa, dịch vụ sau đây không thuộc diệnchịu thuế GTGT:

...

1.10- Các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hoá,nghệ thuật, thể dục, thể thao dưới đây:

a- Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục, thể thao,tổ chức luyện tập, thi đấu mang tính phong trào, quần chúng, không thu tiềnhoặc có thu tiền dưới hình thức bán vé vào xem, thu tiền luyện tập nhưng khôngnhằm mục đích kinh doanh. Các khoản doanh thu khác như: bán hàng hoá, cho thuêsân bãi, gian hàng tại hội chợ, triển lãm... phải chịu thuế GTGT."

Về thuế GTGT, hoạt động liên hoan âm nhạc học sinh,sinh viên Việt Nam là đối tượng không chịu thuế GTGT. Về thuế thu nhập doanhnghiệp, trường hợp phát sinh thu nhập (nếu có) từ hoạt động liên hoan âm nhạcthì Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải kê khaivà hạch toán tiền bán vé từ hoạt động tổ chức liên hoan để tính thu nhập chịuthuế và xác định số thuế TNDN phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời Ban chấp hành Trung ương Đoànthanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương