BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5051/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu NL sản xuất mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2011/HQHCM-GSQL ngày 27/7/2010 của đơnvị hỏi về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm và mỹ phẩm ở dạngthành phẩm chưa đóng gói bán lẻ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nguyên liệu (bao gồm cả bán thành phẩm) nhập khẩuđể sản xuất mỹ phẩm: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CPngày 23/1/2006. Tuy nhiên cần lưu ý: nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất mỹ phẩmtuy không thuộc danh mục quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, nhưng có thể thuộcdanh mục quản lý của Bộ ngành khác (ví dụ như hóa chất, thuộc diện quản lý củaBộ Công thương), hoặc phải kiểm tra chuyên ngành (như nguyên liệu từ thực vậtphải kiểm dịch thực vật) để thực hiện đúng quy định về chính sách quản lý, kiểmtra chuyên ngành đối với từng loại nguyên liệu.

2. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu ở dạng thành phẩm chưa đóng góibán lẻ, thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩmban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y tế:“Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan hải quan Phiếutiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục quản lý Dược Việt Nam cấp sốcông bố”.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Dược (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh