BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5051 /TCT- CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty Cổ phầnCông nghệ Cáp quang và Thiết bị bưu điện.

Trả lời công văn số 78/CV-TFP ngày10/10/2007 của Công ty Cổ phần Công nghệ Cáp quang và Thiết bị bưu điện về ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6 Mục I Phần A “Danh mục lĩnhvực đặc biệt ưu đãi đầu tư” Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật đầu tư quy định ngành nghề sản xuất “thiết bị thôngtin, viễn thông, internet” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN, trường hợpcơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộcDanh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưsau:

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%trong 15 năm kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động kinh doanh theo quyđịnh tại khoản 3b Điều 34 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

- Được miễn thuế TNDN 04 năm kể từ khi cóthu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo theo quyđịnh tại khoản 5 Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợpCông ty Cổ phần Công nghệ Cáp quang và Thiết bị bưu điện là cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm cáp quang, là“thiết bị thông tin, viễn thông, internet” (theo công văn số 1050/BTTTT-CNCNTTngày 19/11/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông), thuộc lĩnh vực đặc biệt ưuđãi đầu tư, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 07/5/2007thì Công ty được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với thu nhập có được từ hoạtđộng sản xuất sản phẩm cáp quang như sau: được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%trong 15 năm từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế TNDN 04 năm kểtừ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phầnCông nghệ Cáp quang và Thiết bị bưu điện biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương