BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5051/TM-XTTM
V/v Trung tâm TM Việt Nam tại LB Nga

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003

Kính gửi:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Thương mại xin thông báo các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Trung tâm Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga như sau:

1. Căn cứ Công văn số 301/CP-KTTH ngày 22/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thương mại thành lập thí điểm các Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Hoa Kỳ, LB Nga và các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký Quyết định thành lập ba trung tâm nói trên.

Việc thành lập Trung tâm giới thiệu giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại LB Nga về nguyên tắc có thể triển khai được ngay. Tuy nhiên xét thực trạng thị trường LB Nga hiện nay, Bộ Thương mại thấy việc thành lập Trung tâm phải tính tới hai nhân tố:

- Góp phần hỗ trợ và khai thác khả năng về kinh tế-tài chính, khai thác kinh nghiệm hoạt động của các doanh nghiệp của cộng đồng người Việt Nam ở LB Nga.

- Đáp ứng được nhu cầu ngày càng bức xúc của nước sở tại và chính quyền Thành phố Maxcơva đối với việc tổ chức lại hoạt động thương mại của cộng đồng người Việt Nam theo hướng có tổ chức và văn minh thương mại.

2. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Thương mại đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và chỉ đạo các Cục, Vụ trong Bộ và Đại diện Thương mại Việt Nam tại LB Nga xây dựng đề án thành lập Trung tâm Thương mại tại LB Nga theo hướng:

- Trung tâm có quy mô lớn, thu hút cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp của người Việt Nam tại LB Nga tham gia kinh doanh, buôn bán, giới thiệu sản phẩm trong Trung tâm.

- Do vốn đầu tư lớn nên cần huy động vốn của doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga và doanh nghiệp trong nước, Chính phủ chỉ hỗ trợ phần nhỏ, chủ yếu là triển khai các thủ tục.

Bộ Thương mại được biết trong các chuyến thăm Thành phố Maxcơva của Lãnh đạo Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hai bên cũng đã thảo luận về việc thành lập các Trung tâm Thương mại của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại Maxcơva.

Trước tình hình trên, Bộ Thương mại đã trao đổi, thống nhất với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét để cùng Bộ Thương mại phối hợp theo tinh thần trước mắt phía Việt Nam nên thống nhất vào một mối là Bộ Thương mại để đặt vấn đề với phía LB Nga giới thiệu địa điểm. Việc tham gia của các thành phố, các tỉnh sẽ được Ban chỉ đạo xây dựng đề án cân nhắc đưa vào dự án tổng thể và xin được thông báo cho các đồng chí sau.

Bộ Thương mại mong nhận được ý kiến của các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển