BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5056/TCT-TNCN
V/v thay đổi địa điểm nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 16518/CV /KK&KTTngày 13/11/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thay đổi địa điểm nộpthuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hiện đã có mã số thuế cá nhân, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Căn cứ mục II – Thay đổi thông tinđăng ký thuế, Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì: “Người nộp thuế nếu cóthay đổi thông tin đăng ký thuế thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinhsự thay đổi thông tin hoặc trước khi chấm dứt toàn bộ các hoạt động phát sinhnghĩa vụ thuế, phải có trách nhiệm thông báo bổ sung với cơ quan Thuế quản lýtrực tiếp thuế theo mẫu số 08-MST”.

Như vậy, trường hợp cá nhân làmviệc tại Công ty Coteba đã có mã số thuế cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ ChíMinh cấp nay chuyển sang nộp thuế TNCN tại thành phố Hà Nội thì cá nhân phảithông báo với cơ quan thuế nơi cá nhân chuyển đi và cơ quan Thuế nơi cá nhânchuyển đến để làm thủ tục chuyển địa điểm nộp thuế. Mọi trường hợp thay đổi địađiểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế. Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuếtheo mẫu 08-MST (ban hành kèm theo Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007).

- Bản sao Thẻ mã số thuế cá nhân.

Cục thuế thành phố Hà Nội có tráchnhiệm tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộpthuế và cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế củangành Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CNTT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai