BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50569 TC/TCT
V/v phân loại mã số và truy thu thuế nhập khẩu mặt hàng cụm hộp số xe máy

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tiền Phong

Bộ Tài chính nhận được công văn số 14/TP ngày 15/04/2003 của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tiền Phong về việc phân loại mã số thuế nhập khẩu và việc truy thu thuế nhập khẩu lô hàng hộp số xe máy. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về phân loại mã số mặt hàng hộp số xe máy:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998, nguyên tắc phân loại quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu; Tham khảo bản giải thích Hệ thống điều hoà mô tả mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới thì:

Mặt hàng: Hộp số xe máy thuộc nhóm 8714, mã số 87141900, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (năm mươi phần trăm).

2. Về việc truy thu thuế nhập khẩu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-BTC ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan, Bộ Tài chính đề nghị Công ty làm việc với cơ quan Hải quan để xác định.

1 Nếu trường hợp nợ thuế truy thu của Công ty không phải do nguyên nhân khách quan thì Công ty phải thực hiện nộp đủ số thuế truy thu này vào Ngân sách Nhà nước.

2. Nếu trường hợp nợ thuế truy thu của Công ty là do nguyên nhân khách quan thì Công ty gửi hồ sơ đến cơ quan Hải quan địa phương để được kiểm tra phân loại nguyên nhân truy thu thuế Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xoá nợ thuế truy thu trong đó giải trình rõ mặt hàng nợ thuế truy thu, nguyên nhân của việc truy thu.

- Quyết định truy thu của Hải quan ghi rõ số tiền thuế truy thu thuộc tờ khai nào, cho mặt hàng nào (bản photocopy có đóng dấu của doanh nghiệp).

- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu ghi rõ tên đơn vị nhập khẩu, tên hàng hoá nhập khẩu có kèm theo kết quả kiểm hoá và tính thuế của Hải quan (bản photocopy có đóng dấu của doanh nghiệp).

- Bản mô tả đặc điểm, cấu tạo, tính chất của mặt hàng và kết quả giám định làm căn cứ để cơ quan Hải quan tính thuế (nếu có);

- Xác nhận của cơ quan Hải quan nơi thu thuế về số nợ thuế truy thu của đơn vị.

Trên cơ sở kiến nghị của cơ quan Hải quan địa phương, Tổng Cục Hải quan sẽ kiểm tra, đối chiếu lại, báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với trường hợp cụ thể của Công ty theo đúng trình tự qui định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tiền Phong biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An