BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 506/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng 3

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) nhận đượccông văn số 05/11/2009 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) đề nghị hướng dẫn trong một số trường hợp phát sinh thực hiện Thôngtư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/6/2009 do Bộ Xây dựng ban hành. Sau khi nghiên cứuvăn bản, Vụ KHCN&MT có một số ý kiến như sau:

1. Thực tế không lấy được mẫu đại diện cho lô hàng kính phủphản quang đồng thời là kính tôi nhiệt an toàn khi nhập khẩu để thử nghiệm chỉtiêu hệ số phản xạ năng lượng mặt trời, độ bền quang, bền mài mòn, bền axit,bền kiềm theo TCVN 7578 : 2005, do vậy chấp thuận đề xuất của QUATEST 3 về việcsử dụng mẫu tương tự để kiểm tra.

2. Sản phẩm kính dùng làm tường ngăn nhiều lớp, thực tế làcác panel bằng kính thuỷ tinh (dạng tấm, bản từ các tấm kính được ngăn cách bởimột lớp khí khô hoặc khí trơ, làm thành khối hộp - gọi là “kính hộp gắn kíncách nhiệt”, tên tiếng Anh là “Sealed insulating glass”), đã hoàn thiện về mặtgia công sau sản xuất ra kính tấm để thuận tiện sử dụng vào công trình. Sảnphẩm, hàng hoá này không thuộc danh mục kính xây dựng phải chứng nhận hợp quytheo quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BXD

3. Đối với kính xây dựng loại tôi nhiệt an toàn (an toàn bántôi nhiệt hay tôi nhiệt) và một số sản phẩm kính khác khi nhập khẩu, chỉ tiêusai lệch kích thước phải phù hợp với TCVN 7218 : 20002 (quy định tại mục 1, 2,3, 4, 5, 7, 8 ở Bảng danh mục của Thông tư). Trường hợp hàng hoá nhập khẩu cóchất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C1048-04 hoặc BS EN 1863 thì chỉ tiêusai lệch kích thước được kiểm tra theo quy định tại tiêu chuẩn tương ứng đãcông bố phù hợp./.

Noi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Hiệp hội Kính và thuỷ tinh VN (để biết);
- Vụ VLXD;
- Lưu: VP, Vụ KHCNMT.


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà