CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 506/CP-V .III
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 487/TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:
Đồng Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 487/TTg ngày 3-7-1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước còn chậm. Để tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả Chỉ thị trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Khẩn trương triển khai công tác tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần của Chỉ thị này.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị nói trên thuộc lĩnh vực mình quản lý từ năm 1997 đến nay, đồng thời nêu các biện pháp, phương pháp thực hiện chỉ thị trong thời gian tới, Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm