TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 506/GSQL-GQ2 V/v kê khai dịch vụ sửa chữa cho DNCX

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH OSG Việt Nam.

Trả lời công văn số 2017- 02/CV ngày 22/02/2017 của Công ty TNHH OSG Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với dịch vụ sửa chữa hàng hóa cho DNCX, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa của DNCX được đưa vào, đưa ra để bảo hành, sửa chữa đề nghị Công ty căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan quản lý DNCX để được hướng dẫn cụ thể.


- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân