BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 506/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2000/TT-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: BộThương mại

Tại điểm 2, mục IV và tiết 2.1, điểm 2, mục V Thôngtư 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại quy định:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đưa giacông trong nước một phần sản phẩm hoặc gia công một số công đoạn mà công suấtmáy móc, thiết bị hoặc dây chuyền công nghệ chưa đảm bảo được”;

“ Doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoàiđược đặt gia công cho các doanh nghiệp nội địa một phần sản phẩm hoặc gia công mộtsố công đoạn mà công suất máy móc, thiết bị hoặc dây chuyền công nghệ của doanhnghiệp chế xuất chưa đảm bảo được”.

Hiện nay, khi thực hiện Hải quan một số địa phươngvà doanh nghiệp chưa hiểu thống nhất cụm từ “một phần sản phẩm” trong các quyđịnh nêu trên và cho rằng có thể hiểu theo hai cách khác nhau: “một phần sảnphẩm” có thể hiểu là bán thành phẩm (sản phẩm không hoàn chỉnh) hoặc có thểhiểu là một phần của số lượng sản phẩm trong hợp đồng gia công doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài ký với thương nhân nước ngoài.

Ngày 11/11/2004, Tổng cục Hải quan đã có công vănsố 5428/TCHQ-GSQL gửi Bộ Thương mại đề nghị giải thích rõ cụm từ trên.

Tại điểm 2 công văn số 0179/TM-KHĐT ngày 13/01/2005,Bộ Thương mại đã trả lời công văn trên của Tổng cục Hải quan, nhưng chưa giảithích cụ thể vướng mắc trên đây của Hải quan các địa phương, nên vẫn còn vướngmắc khi làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ giải thích rõ:

1- Cụm từ “một phần sản phẩm” nêu tại điểm 2, mụcIV và tiết 2.1, điểm 2, mục V Thông tư 22/2000/TT-BTM là bán thành phẩm (sảnphẩm không hoàn chỉnh) hay là một phần của số lượng sản phẩm trong hợp đồng giacông doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký với thương nhân nước ngoài.

2- Tại điểm 2, công văn số 0179/TM-KHĐT ngày 13/01/2005của Bộ Thương mại có quy định “Việc gia công này chỉ được thực hiện trong thờigian nhất định, không được mang tính thường xuyên”. Đề nghị Bộ Thương mại giảithích rõ nội dung này, cụ thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuêgia công lại trong những thời gian nào?.

Tổng cục Hải quan rất mong được Quý Bộ trả lời sớmđể hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An