BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 506/TCT-CS
V/v chính sách thuế Giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm & Hoá chất Hà Bắc.

Trả lời công văn số 2209/ĐHB-KTTC ngày 30/11/2007 của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hoáchất Hà Bắc về chính sách thuế Giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 3.19, 3.20, Mục II,Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế Giátrị gia tăng hướng dẫn:

3.19 Dịch vụ tư vấn phápluật và các dịch vụ tư vấn khác.

3.20 Dịch vụ kiểm toán, kếtoán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, kể cả môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểmkhông chịu thuế GTGT quy định tại điểm 8, Mục II, Phần A Thông tư này) ápdụng mức thuế suất 10%.

Căn cứ hướng dẫn trên và trườnghợp của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hoá chất Hà Bắc ký Hợp đồng số2006-01-CV tháng 06/2006 với Viện nghiên cứu Công nghệ hoá chất Liming (TrungQuốc) về việc khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình dây chuyền sản xuấtHydrogen peroxide thì hoạt động khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình:Dây chuyền sản xuất Hydrogen peroxide… áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH một thành viên Phân đạm & Hoá chất Hà Bắc biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Bắc Giang;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương