ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/UBND-TCD
V/v triển khai thực hiện Công văn số 414/TTCP-KHTCTH

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Thanh tra tỉnh

Ngày 28/02/2013 Thanh tra Chính phủcó Công văn số 414/TTCP-KHTCTH đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáotồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Kết quả báo cáo Thanhtra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/3/2013./.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số414/TTCP-KHTCTH ngày 28/02/2013 của Thanh tra Chính phủ)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CVP, PVPNC, TKCT
.
- Lưu: VT, TCD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú