VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/VPCP-KGVX V/v Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 229/TTr-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, cập nhật nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị (ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) và các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa trong giai đoạn tới vào dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; trình Thủ tướng Chính phủ sau khi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 của đất nước được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để
b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp