ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5060/UBND-VX
Vtriển khai thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế; Sở Tài chính;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyn thông;
- Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,chính quyền và sự hỗ trợ của Sở - ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Bảohiểm xã hội Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề đã phối hợp, triển khaithực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố.Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố, số học sinh, sinh viên tham gia Bảohiểm y tế tăng dần qua các năm; riêng năm học 2014 - 2015, toàn Thành phố có1.508.287 học sinh, sinh viên tham gia, đạt tỷ lệ 86,04% (tăng 4,28% so với nămhọc 2013 - 2014), trong đó có 29.511 em thuộc các nhóm đối tượng được ngân sáchNhà nước đóng hoặc hỗ trợ; có nhiều trường đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viêntham gia Bảo hiểm y tế, đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận các dịchvụ y tế theo quy định.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế học sinh,sinh viên hiện còn một số hạn chế như: trên địa bàn Thành phố vẫn còn 13,96% họcsinh, sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế (tỷ lệ học sinh, sinh viên của cácTrường thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 2,15%, của Sở Giáo dục vàĐào tạo là 1,61%, của Phòng Giáo dục và Đào tạo là 9,33% và Trường do các Bộ -ngành quản lý là 0,87%). Nhiều trường số học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểmy tế đạt tỷ lệ thấp, tập trung ở khối trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại họcngoài công lập. Nguyên nhân của tình hình trênlà do thiếu sự phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiệngiữa các cấp, các ngành đối với công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; việctuyên truyền chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế hiệu quả chưa cao; Ban Giám hiệumột số Trường chưa thực sự quan tâm đến công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinhviên; nhiều giáo viên chưa tích cực giải thích, thuyết phục, vận động phụ huynhvà học sinh, sinh viên tham gia.

Để thực hiện có kết quả Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sungnăm 2014, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành ủy vàQuyết định số 3651/QĐ- UBND ngày 05 tháng7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phốvề ban hành Kế hoạch thực hiện Chươngtrình hành động số 32-CTrHĐ/TUcủaThành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3năm 2015 củaỦy ban nhân dân Thành phố vềban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởngcác Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận, huyện và Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấpchuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các cơ sở giáo dục - đào tạotrên địa bàn Thành phố tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

1. Bảo hiểm xã hội Thành ph:

- Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Ủyban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinhviên trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc thu, nộp Bảo hiểm y tếhọc sinh, sinh viên.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, các Sở - ngành liên quan, Hiệu trưởng các TrườngĐại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triểnkhai thực hiện tốt công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, các cơ quan truyềnthông trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếngnói nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dânquận, huyện tổchức tuyên truyền rộng rãi chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế họcsinh, sinh viên.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận, huyệnchủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, Ủyban nhân dân phường, xã, thị trấn, các trường học, các cơ sở giáo dục - đào tạo, các cơ quan truyền thông trên địabàn tích cực tuyên truyền về chế độchính sách, chế độ bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinhviên bằng nhiều hình thức phù hợp.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, các cơ sở giáo dục -đào tạo trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chínhsách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; khẳng định Bảo hiểm y tếhọc sinh, sinh viên là loại hình bắt buộc theo quy định pháp luật, là khoản thubắt buộc ngay từ đu năm học.

- Giao chỉ tiêu tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho từng trườnghọc, cơ sở giáo dục - đào tạo phấn đấu đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gianăm học 2015 - 2016 đạt tỷ lệ 100% theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phíđược trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với họcsinh, sinh viên theo quy định.

- Chủ động phối hợp vái Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Y tế theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chỉ đạo các trường nghề phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hộithực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế sinh viên, đảm bảo tỷ lệ bao phủ đạt 100%sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.

4. Sở Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt làcác cơ sởtuyến quận, huyện để thựchiện tốt công tác khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế học sinh, sinhviên nói riêng.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế phường,xã, thị trấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh các trường chưa có y sĩ; tạo điều kiện tốt nhất để cácem học sinh được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách Bảo hiểm y tế.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra về y tếtrong các trường học trên địa bàn.

5. Sở Tài chính:

Tham mưu cho Ủy bannhân dân Thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh,sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn Thành phố thuộc địa phươngquản lý; đảm bảo trích chuyển kinh phí vào quỹ Bảo hiểm y tế kịp thời đúng quyđịnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài của Thành phố phối hợp với Bảohiểm xã hội Thành phố tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểmy tế, nhất là chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn triển khai tốt việc thực hiệnthu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy bannhân dân phường, xã, thị trấn, các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo trên địabàn phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện tích cực tuyên truyền về chế độchính sách, chế độ bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinhviên bằng nhiều hình thức phù hợp.

8. Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề:

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tếđến sinh viên; chủ động đề ra các giải pháp thu Bảo hiểm y tế sinh viên đảm bảođạt tỷ lệ 100% trong năm học 2015 - 2016.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thờiphản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố đểtổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủyban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bo hiểm xã hội Việt Nam;
- TTTU; TT HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN Thành phố;
- ĐU Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;
- ĐU Khối các Trường Đại học-Cao đẳng và TCCN;
- Các Sở - ngành; Đoàn thể TP;
- Các cơ quan Báo, Đài;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH, TCTMDV;
-
Lưu: VT(VX-TC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận