TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5062/CT-TTHT
V/v: chi phí hoa hồng môi giới

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Sports Engineering and Recreation Asia
Địa chỉ: 227 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3
Mã số thuế: 0310329764

Trả lời văn thư số SEARA/14/06/06 ngày 6/6/2014 ngày 24/2/2014của Công ty về chi phí hoa hồng môi giới, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứĐiểm 1b, 1c Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế:

“b)Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối vớicác trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánhbắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá,song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nôngnghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi củahộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trựctiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ravà dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanhtoán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do ngườiđại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh kývà chịu trách nhiệm.”

“c) Đốivới hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồngtrở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi củadoanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt độngphòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chứcđảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểmb Khoản 1 Điều này.

Bộ Tàichính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểmthanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chikhông phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.”

Căn cứThông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập cá nhân (TNCN);

Trường hợp Công ty theo trình bàytrong quá trình hoạt động kinh doanh có phát sinh khoản chi phí hoa hồng môigiới cho tổ chức (doanh nghiệp) và cá nhân, nếu đơn vị cung cấp dịch vụ môigiới là các tổ chức, cá nhân kinh doanh thì phải lập hóa đơn xuất giao cho Côngty. Nếu cá nhân không kinh doanh cung cấp dịch vụ môi giới thì khi chi tiền Côngty phải lập Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuếTNDN kèm hợp đồng cung cấp dịch vụ, chứng từ thanh toán tiền để làm chứng từhạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu khoản chitừ 2 triệu đồng/lần trở lên Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% đểkê khai nộp vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
- 1830-149654 /2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG





Trần Thị Lệ Nga