BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5062/TCT-CS
V/v: thoái trả tiền LPTB.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế thànhphố Hà Nội.

Trả lời công, văn số 14610/CT-THNVDT ngày15/10/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thoái thu lệ phí trước bạ(LPTB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ:

- Tại Khoản 1 Điều 7 về trách nhiệm củatổ chức, cá nhân nhận tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định:

“Mỗi lần nhận (mua, được cho, được thừakế ...) tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế theo đúng mẫu tờkhai và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai...”

- Tại Khoản 4 Điều 11 quy định: “Cơ quanThuế phải thoái trả số tiền lệ phí trước bạ, tiền phạt thu không đúng cho tổchức, cá nhân trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý củacơ quan có thẩm quyền theo quy định cửa pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, cơ quan Thuế chỉthực hiện thoái trả số tiền lệ phí trước bạ đã thu không đúng quy định theoquyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định về lệ phí trước bạthì người có tài sản phải đăng ký theo quy định của pháp luật, phải tự kê khaitheo mẫu quy định và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu cũng nhưnội dung đã kê khai. Trường hợp này, khi kê khai nộp lệ phí trước bạ, chủ tàisản đã không kê khai và không xuất trình đầy đủ chứng từ về việc doanh nghiệpcó kinh doanh vận tải hành khách dẫn đến việc áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạlà 5%, đến nay doanh nghiệp mới cung cấp cho cơ quan Thuế giấy chứng nhận ĐKKDngành nghề vận tải hành khách để được áp dụng tỷ lệ 2% thì không có căn cứ đểgiải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thànhphố Hà Nội biết và có giải thích cho doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương