BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5063/TCT-KK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời các công văn số 3700/CT-KTT1 ngày 01/7/2008, công văn số 5725/CT-KTT1 ngày 06/10/2008, công vănsố 5361/CT-KTT1 ngày 17/9/2008 và công văn số 6637/CT-KTT1 ngày 13/11/2008 củaCục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớiCông ty Ngọc trai Côn Đảo (Việt Nam) LTD và Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2(c), Mục III, Phần B và Điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính, Điểm 1.2 (c), Mục III, Phần B, Điểm 2.1, Mục II,Phần C và Điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

- Căn cứ hướng dẫn về chi phíhợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế tại Điểm 12.2, Mục III, Phần B Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); hướng dẫn về các khoản chi phí khôngtính vào chi phí hợp lý tại Điểm 2.27 (a), Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TNDN;

- Căn cứ nội dung Điều 2 Quyếtđịnh số 17/GP-BV ngày 05/7/2001 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp cho Công tyNgọc trai Côn Đảo (Việt Nam) LTD thì:

"a) Mục tiêu và phạm vikinh doanh của Doanh nghiệp: Nuôi cấy, sản xuất và bán ngọc trai. Các dịch vụkhác liên quan đến hoạt động nói trên.

b) Trên 80% (tám mươi phần trăm)sản phẩm của Doanh nghiệp để xuất khẩu; số sản phẩm còn lại tiêu thụ tại ViệtNam".

- Căn cứ nội dung Điều 2 Giấychứng nhận đầu tư số 491022000008 ngày 29/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh BàRịa Vũng Tàu cấp cho Công ty TNHH cảng quốc tế Cái Mép, thì:

"1. Tên dự án đầu tư: Xâydựng và vận hành khai thác cảng.

2. Mục tiêu và quy mô của dự án:... nhận/giao các container hàng nội địa và quốc tế và hàng hoá khác từ thiếtbị cảng biển, nhà ga hoặc kho chứa container hàng nội địa...

6. Tiến độ thực hiện dự án: Năm2006: Triển khai thiết kế, lựa chọn nhà thầu. Năm 2007-2009: Xây dựng và muasắm thiết bị. Năm 2010: Đưa vào khai thác cảng".

Căn cứ các quy định nêu, trêntrường hợp Công ty Ngọc trai Côn Đảo (Việt Nam) LTD cũng như Công ty TNHH càngquốc tế Cái Mép nêu trên thuộc diện được xét hoàn thuế GTGT đầu vào theo hướngdẫn tại Điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC và Thông tư số32/2007/TT-BTC.

Do dự án đầu tư của doanh nghiệpsau khi đi vào hoạt động có sử dụng chung cho hoạt động sản xuất, kinh doanhhàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được xem xét khấu trừ,hoàn thuế như sau:

- Đối với thuế GTGT đầu vào củahàng hoá, dịch vụ tạo thành TSCĐ: Doanh nghiệp được xét khấu trừ, hoàn thuếtoàn bộ số thuế GTGT đầu vào phát sinh kể từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC cóhiệu lực thi hành.

Số thuế GTGT phát sinh trướcthời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đượcxét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ tạo thành TSCĐ sửdụng trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.Trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí hàng hoá, dịch vụ tạo thành TSCĐ sửdụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế nhưng khônghạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của TCSĐ sử dụng để sản xuất hàng hoá,dịch vụ chịu thuế GTGT thì không được xem xét khấu trừ, hoàn thuế mà phải hạchtoán toàn bộ vào nguyên giá TSCĐ theo quy định

- Đối với thuế GTGT đầu vào củahàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ: Doanhnghiệp được xét khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá,dịch vụ sử dụng để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT;trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào mà thựchiện khấu trừ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu thì chỉ được xét khấu trừ, hoànthuế đối với số thuế GTGT đầu vào phát sinh kể từ năm có doanh thu bán hànghoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Khi quyết toán năm, doanh nghiệpcó số thuế GTGT phát sinh đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất,kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện để xét khấu trừ, hoàn thuếtrong năm thì doanh nghiệp phải hạch toán vào chi phí để tính thu nhập chịuthuế TNDN theo quy định. Trường hợp sau khi quyết toán thuế có phát sinh lỗ thìđược chuyển lỗ theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến