VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5066/VPCP-KGVX
V/v ý kiến về các kiến nghị của Bộ QP giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến bàn giao mặt bằng Khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của BộQuốc phòng (Công văn số 3093/BQP-TM ngày 25 tháng 4 năm 2014), ý kiến các Bộ,cơ quan liên quan: Tài chính (Công văn số 6825/BTC-VI ngày 26 tháng 5 năm2014), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3338/BKHĐT-QPAN ngày 29 tháng 5 năm2014), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1698/BVHTTDL-DSVH ngày 28tháng 5 năm 2014), Xây dựng (Công văn số 1377/BXD-QHKT ngày 20 tháng 6 năm2014), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 3478/UBND-VX ngày 16 tháng5 năm 2014) về việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc bàngiao mặt bằng đất do Bộ Quốc phòng quản lý cho Thành phố Hà Nội nhằm thực hiệnđúng các cam kết của Chính phủ Việt Nam với Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO) vềDi sản Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đamcó ý kiến như sau:

1. Về giải quyết tồntại, vướng mắc liên quan đến việc bàn giao mặt bằng đất do Bộ Quốc phòng quảnlý cho thành phố Hà Nội: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương và đẩynhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm những tồn tại vướng mắc tại03 khu đất nêu tại Công văn số 3093/BQP-TM ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Quốcphòng để sớm có quỹ đất thực hiện triển khai các dự án xây dựng Bảo tàng Lịchsử Quân sự Việt Nam, Trung tâm thể thao Quân đội, Nhà khách Bộ Quốc phòng.

2. Về bố trí vốn thựchiện dự án: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thànhcác thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng,bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền phêduyệt. Sau khi dự án được phê duyệt, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng xem xét, đề xuất bố trí vốn thực hiện dự ántheo quy định.

3. Về đề nghị ápdụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sửQuân sự Việt Nam: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan xem xét, tổng hợp, kiến nghị cơ chế chính sách cần thực hiện để đẩy nhanhtiến độ thực hiện dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ CổngTTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03), đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định