BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5067/BHXH-PC
V/v thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản năm 2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 3408/KH-BHXH ngày 30/8/2013về Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hànhnăm 2013; Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đơn vị trực thuộc)và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bảo hiểm xã hộicác tỉnh, thành phố) căn cứ Danh mục văn bản rà soát theo kế hoạch năm 2013 tạiPhụ lục 1 kèm theo, thực hiện rà soát văn bản và gửi kết quả rà soát về Bảohiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế) bằng văn bản và qua địa chỉ [email protected]

Phạm vi rà soát: đối với các đơn vị trực thuộc (cácvăn bản do đơn vị chủ trì soạn thảo theo chức năng, nhiệm vụ); đối với Bảo hiểmxã hội các tỉnh, thành phố (tất cả các văn bản tại Phụ lục 1).

Thời gian báo cáo kết quả rà soát: trước ngày31/12/2013 đối với các đơn vị trực thuộc; trước ngày 15/01/2014 đối vớiBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Nội dung báo cáo kết quả rà soát thực hiện theo 04 Biểumẫu kèm theo (riêng Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chỉ báo cáo theo Biểumẫu số 01 và Biểu mẫu số 02).

Yêu cầu các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố sử dụng thống nhất mẫu file Excel để thuận tiện cho việc tổng hợp.

Mọi thắc mắc đề nghị phản ánh về Phòng Thẩm địnhvăn bản, Ban Pháp chế, điện thoại 04.39361366./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Phan Văn Mến


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN PHÁP CHẾ

Phụ lục 01

DANH MỤC VĂN BẢNRÀ SOÁT THEO KẾ HOẠCH NĂM 2013

(Ban hành kèmtheo Công văn số 5067/BHXH-PC ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam)

TT

Hình thức văn bản

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Lĩnh vực chính sách BHYT

1

Công văn

444/BHXH-CSYT

23/01/2013

Áp dụng giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ, ngành

23/01/2013

2

Công văn

545/BHXH-CSYT

01/02/2013

Thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT

01/02/2013

3

Công văn

589/BHXH-CSYT

05/02/2013

TT kết dư quỹ định suất năm 2011

05/02/2013

4

Công văn

716/BHXH-CSYT

20/02/2013

TT chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 do tác động của giá DVYT mới

20/02/2013

5

Công văn

717/BHXH-CSYT

20/02/2013

Tăng cường thực hiện chính sách BHYT năm 2013

20/02/2013

6

Công văn

808/BHXH-CSYT

04/3/2013

Hướng dẫn định dạng dữ liệu khám chữa bệnh báo cáo TT 178/2012/TT-BC

04/3/2013

7

Công văn

911/BHXH-CSYT

08/3/2013

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 04

08/3/2013

8

Công văn

914/BHXH-CSYT

08/3/2013

Cấp mã cơ sở khám chữa bệnh BHYT

08/3/2013

9

Công văn

1089/BHXH-CSYT

21/3/2013

Thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2011

21/3/2013

10

Công văn

1135/BHXH-CSYT

28/3/2013

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT

28/3/2013

11

Công văn

1160/BHXH-CSYT

19/3/2013

Hướng dẫn thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2012

29/3/2013

12

Công văn

1564/BHXH-CSYT

03/5/2013

Hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BHYT-KHTC

03/5/2013

13

Công văn

2380/BHXH-CSYT

26/6/2013

Hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013

26/6/2013

14

Công văn

2695/BHXH-CSYT

15/7/2013

Áp dụng mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

15/7/2013

15

Công văn

2961/BHXH-CSYT

31/7/2013

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 538/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân năm 2012-2015 và 2020

31/7/2013

16

Công văn

3189/BHXH-CSYT

12/8/2013

Chấn chỉnh việc thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco

12/8/2013

17

Công văn

3244/BHXH-CSYT

19/8/2013

Chấn chỉnh công tác giám định và thanh toán chi phí DVXN

19/8/2013

18

Công văn

1341/BHXH-CSYT

11/4/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/QĐ-BHXH

11/4/2013

19

Công văn

4387/BHXH-CSYT

4/11/2013

Về việc thực hiện Công văn 5793/BYT-KHTC ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số 04

11/4/2013

20

Công văn

2326/BHXH-CSYT

7/11/2013

Về thanh toán vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 năm 2011

Lĩnh vực chính sách BHXH

1

Công văn

481/BHXH-CSXH

29/01/2013

Hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH

29/01/2013

2

Công văn

751/BHXH-CSXH

23/02/2013

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH

23/02/2013

3

Công văn

1308/BHXH-CSXH

08/4/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP

08/4/2013

4

Công văn

1477/BHXH-CSXH

23/4/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

23/4/2013

5

Công văn

2160/BHXH-CSXH

14/6/2013

Điều chỉnh lương hưu đối với sĩ quan CAND đã nghỉ hưu được thăng cấp bậc hàm, nâng lương theo Luật CAND

14/6/2013

6

Công văn

2298/BHXH-CSXH

24/6/2013

Thực hiện chế độ BHXH theo Công văn 3950/CV /BTCTW và Công văn số 4711-CV-BTCTW

24/6/2013

7

Công văn

3340/BHXH-CSXH

27/8/2013

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng lương trước ngày 01/7/2013

27/8/2013

8

Công văn

3680/BHXH-CSXH

18/9/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về BHTN

18/9/2013

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

Quyết định

25/QĐ-BHXH

07/01/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Cấp sổ, thẻ

07/01/2013

2

Quyết định

27/QĐ-BHXH

07/01/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện KHBHXH

07/01/2013

3

Quyết định

33/QĐ-BHXH

09/01/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Văn phòng BHXH Việt Nam

09/01/2013

4

Quyết định

34/QĐ-BHXH

09/01/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin

09/01/2013

5

Quyết định

102/QĐ-BHXH

31/01/2013

Sửa đổi Danh mục các bệnh viện do Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT quản lý

31/01/2013

6

Quyết định

133/QĐ-BHXH

07/02/2013

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

07/02/2013

7

Quyết định

174/QĐ-BHXH

07/02/2013

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và BHXH cấp huyện thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

01/02/2013

8

Quyết định

204/QĐ-BHXH

21/02/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Thực hiện CS BHXH

21/02/2013

9

Quyết định

233/QĐ-BHXH

04/3/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Chi

04/3/2013

10

Quyết định

286/QĐ-BHXH

22/3/2013

V/v Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030

22/3/2013

11

Quyết định

345/QĐ-BHXH

10/4/2013

Quyết định ban hành quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

10/4/2013

12

Quyết định

346/QĐ-BHXH

10/4/2013

V/v ủy quyền ký một số nội dung quản lý viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

10/4/2013

13

Quyết định

398/QĐ-BHXH

02/5/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH

02/5/2013

14

Quyết định

407/QĐ-BHXH

02/5/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Ban Kế hoạch- Tài chính

02/5/2013

15

Quyết định

718/QĐ-BHXH

11/6/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Viện KH BHXH

11/6/2013

16

Quyết định

796/QĐ-BHXH

18/7/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

18/7/2013

17

Quyết định

797/QĐ-BHXH

18/7/2013

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Quyết định số 334/QĐ-BHXH ngày 05/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT

18/7/2013

18

Quyết định

875/QĐ-BHXH

08/8/2013

V/v ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan BHXH VN

08/8/2013

19

Quyết định

981/QĐ-BHXH

03/9/2013

Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng cơ quan BHXH Việt Nam

03/9/2013

20

Quyết định

998/QĐ-BHXH

12/9/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến

12/9/2013

21

Công văn

429/BHXH-TCCB

22/01/2013

V/v chấn chỉnh công tác cán bộ tại BHXH các tỉnh sau kiểm tra

22/01/2013

22

Công văn

1161/BHXH-TCCB

29/3/2013

V/v phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

01/3/2011

23

Công văn

1533/BHXH-TCCB

26/4/2013

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch biên chế năm 2013

26/4/2013

24

Công văn

68/BHXH-BCS

15/5/2013

Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

15/5/2013

25

Công văn

2306/BHXH-TCCB

25/6/2013

V/v xét tuyển đặc cách viên chức năm 2013

25/6/2013

26

Công văn

2399/BHXH-TCCB

28/6/2013

V/v thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm cán bộ quản lý

28/6/2013

27

Công văn

2541/BHXH-TCCB

08/7/2013

V/v tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức

08/7/2013

28

Công văn

3003/BHXH-TCCB

05/8/2013

V/v hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thuộc TƯ bố trí, sắp xếp và sử dụng biên chế trình độ cao đẳng, trung cấp

05/8/2013

29

Công văn

3333/BHXH-TCCB

27/8/2013

V/v thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng và cấp huyện

01/10/2013

Lĩnh vực Văn phòng

1

Công văn

116/BHXH-VP

09/01/2013

V/v chấn chỉnh công tác văn thư

09/01/2013

2

Quyết định

612/QĐ-BHXH

05/6/2013

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành BHXH Việt Nam

05/6/2013

3

Quyết định

888/QĐ-BHXH

08/8/2013

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống BHXH Việt Nam

08/8/2013

Lĩnh vực Kế hoạch- Tài chính

1

Quyết định

53/QĐ-BHXH

15/01/2013

Sửa đổi, bổ sung QĐ 359/QĐ-BHXH ngày 11/02/2013 của TGĐ BHXH VN về việc phân cấp và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình của Ngành BHXH

01/02/2013

2

Công văn

2075/BHXH-KHTC

10/6/2013

Quyết toán dự án hoàn thành

10/6/2013

3

Công văn

3522/BHXH-KHTC

09/9/2013

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

09/9/2013

4

Công văn

1077/BHXH-KHTC

21/3/2013

Hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi năm 2013

01/01/2013

5

Công văn

2771/BHXH-KHTC

17/7/2013

Hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2014

17/7/2013

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

1

Quyết định

615/QĐ-BHXH

05/6/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 838/QĐ-BHXH

05/6/2013

2

Quyết định

609/QĐ-BHXH

05/6/2013

Ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp BHXH"

05/6/2013

3

Công văn

3268/BHXH-TĐKT

20/8/2013

Hướng dẫn phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 21

20/8/2013

4

Công văn

2866/BHXH-TĐKT

24/7/2013

Hướng dẫn thực hiện quy chế thi đua khen thưởng được sửa đổi, bổ sung

24/7/2013

Lĩnh vực Thu

1

Công văn

727/BHXH-BT

21/02/2013

Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương tối thiểu vùng

2

Công văn

1622/BHXH-BT

07/5/2013

Mức tính lãi suất của số tiền BHXH, BHTN chưa đóng, chậm đóng

3

Công văn

2266/BHXH-BT

20/6/2013

Giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ BHXH

4

Công văn

2308/BHXH-BT

25/6/2013

Thu BHXH, BHYT các doanh nghiệp thuộc Vinashin, Vinalines

5

Công văn

2871/BHXH-BT

25/7/2013

Triển khai các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT

6

Công văn

3290/BHXH-BT

22/8/2013

Thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

7

Công văn

3334/BHXH-BT

27/8/2013

Hoàn trả tiền đóng BHYT

8

Công văn

3658/BHXH-BT

17/9/2013

Truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

Lĩnh vực chi

1

Quyết định

400/QĐ-BHXH

02/5/2013

Phương pháp trích chi quản lý bộ máy, chi xây dựng cơ bản được TTCP giao và phân bổ tiền sinh lời thực thu được hàng năm của hoạt động đầu tư vào quỹ BHXH

02/5/2013

2

Quyết định

789/QĐ-BHXH

16/7/2013

Ban hành Quy chế quản lý công sở tại các đơn vị trong hệ thống BHXH Việt Nam

16/7/2013

3

Công văn

449/BHXH-BC

24/01/2013

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu khi mua sắm tài sản

24/01/2013

4

Công văn

628/BHXH-BC

07/02/2013

Hướng dẫn hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh

07/02/2013

5

Công văn

992/BHXH-BC

15/3/2013

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí trong dự toán năm 2013

15/3/2013

6

Công văn

1012/BHXH-BC

18/3/2013

Lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính

18/3/2013

7

Công văn

1194/BHXH-BC

02/4/2013

Lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi tạo lập thông tin điện tử

02/4/2013

8

Công văn

1195/BHXH-BC

02/4/2013

Thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

02/4/2013

9

Công văn

1315/BHXH-BC

09/4/2013

Hướng dẫn thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC

02/4/2013

10

Công văn

1365/BHXH-BC

12/4/2013

Hướng dẫn thu hồi kinh phí cấp trung thẻ BHYT hoàn trả ngân sách NN

12/4/2013

11

Công văn

1452/BHXH-BC

23/4/2013

Đính chính Công văn số 1365/BHXH-BC

23/4/2013

12

Công văn

1451/BHXH-BC

23/4/2013

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

23/4/2013

13

Công văn

1489/BHXH-BC

25/4/2013

Hướng dẫn chi thù lao cho tổ chức, cá nhân lập danh sách cấp, trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

25/4/2013

14

Công văn

1813/BHXH-BC

22/5/2013

Hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

22/5/2013

15

Công văn

1916/BHXH-BC

30/5/2013

Thông báo cách thức cấp kinh phí KCB BHYT năm 2013

30/5/2013

16

Công văn

2071/BHXH-BC

10/6/2013

Kế hoạch chi trả lương hưu, tổ chức BHXH hàng tháng qua Bưu điện

10/6/2013

17

Công văn

2250/BHXH-BC

19/6/2013

Tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013

19/6/2013

18

Công văn

2293/BHXH-BC

24/6/2013

Hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản

24/6/2013

19

Công văn

2913/BHXH-BC

29/7/2013

Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho cán bộ công chức được cử đi học, đào tạo, bồi dưỡng

29/7/2013

20

Công văn

3044/BHXH-BC

06/8/2013

Hướng dẫn mua sắm tài sản năm 2013

06/8/2013

21

Công văn

3295/BHXH-BC

22/8/2013

Hướng dẫn chi thu nhập bổ sung cho công chức, viên chức

22/8/2013

22

Công văn

3546/BHXH-BC

11/9/2013

Xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện

11/9/2013

Lĩnh vực Kiểm tra

1

Công văn

1972/BHXH-KT

04/6/2013

Tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

04/6/2013

Lĩnh vực thông tin

1

Công văn

94/TTTT-DLKT

11/3/2013

V/v chấn chỉnh việc chuyển dữ liệu người hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

11/3/2013

2

Quyết định

829/QĐ-BHXH

26/7/2013

Về việc ban hành các phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm quản lý thu SMS"

26/7/2013

Lĩnh vực tuyên truyền (không có VB thuộc đối tượng rà soát)

Lĩnh vực cấp sổ, thẻ

1

Quyết định

132/QĐ-BHXH

7/2/2013

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1071/QĐ-BHXH ban hành quy định mã số in trên thẻ BHYT

7/2/2013

2

Quyết định

1055/QĐ-BHXH

2/10/2013

Ban hành mẫu thẻ BHYT

2/10/2013

3

Công văn

06/BHXH-CST

3/1/2013

Nhận biết thẻ BHYT quân nhân

3/1/2013

4

Công văn

15/BHXH-CST

3/1/2013

Tăng cường quản lý trong công tác in thẻ BHYT

3/1/2013

5

Công văn

736/BHXH-CST

22/2/2013

Chấn chỉnh cấp trùng thẻ BHYT

22/2/2013

6

Công văn

1546/BHXH-CST

2/5/2013

Phân cấp in tờ rời sổ BHXH

2/5/2013

7

Công văn

1794/BHXH-CST

20/5/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ

20/5/2013

8

Công văn

3835/BHXH-CST

27/9/2013

Sai sót các tiêu thức giữa sổ BHXH và Giấy CMND

27/9/2013

Lĩnh vực lưu trữ

1

Công văn

2301/BHXH-LT

24/6/2013

Công văn về chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ

24/6/2013

Lĩnh vực Dược, vật tư

1

Công văn

393/BHXH-DVT

18/1/2013

Về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT và việc kiểm soát chi phí 5 thuốc hỗ trợ quý 3 và 4 năm 2012

30/1/2013

2

Công văn

1597/BHXH-DVT

4/5/2013

Về việc giá phổ biến của 5 thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán chi phí thuốc BHYT tại công văn 584/BHXH-DVT

4/5/2013

3

Công văn

584/BHXH-DVT

5/2/2013

Về việc công bố tạm thời và sử dụng giá phổ biến của 5 loại thuốc sử dụng nhiều trong quản lý, thanh toán thuốc BHYT

5/2/2013

4

Công văn

653/BHXH-DVT

7/2/2013

Về việc thanh toán thuốc KCB BHYT khi chưa có kết quả đấu thầu năm 2013

7/2/2013

5

Công văn

3187/BHXH-DVT

12/8/2013

Về việc cung ứng và thanh toán thuốc BHYT trong các cơ sở y tế

12/8/2013

6

Công văn

3188/BHXH-DVT

12/8/2013

V/v quản lý, thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng không phổ biến, thuốc phối hợp có giá trúng thầu cao

12/8/2013

7

Công văn

3853/BHXH-DVT

30/9/2013

V/v quản lý, thanh toán chi phí thuốc có hàm lượng không phổ biến, thuốc phối hợp có giá cao bất hợp lý

30/9/2013

Lĩnh vực khoa học bảo hiểm xã hội

1

Quyết định

1020/QĐ-BHXH

23/9/2013

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học của BHXH Việt Nam

23/9/2013

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ/BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

Biểu mẫu số 01

DANH MỤC VĂN BẢNDO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN HÀNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, HỦY BỎ

(Ban hành kèmtheo Công văn số: 5067/BHXH-PC ngày 16 tháng 12 năm 2013)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ

Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ

1. Lĩnh vực chính sách BHXH

2. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

2. Lĩnh vực chính sách BHYT

4. Lĩnh vực....(1)

5. Lĩnh vực khác

(1) Các lĩnh vực đã được chia trong Phụ lục 01.

Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ/GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ/BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ…………

Biểu mẫu số 02

DANH MỤC VĂN BẢNĐỀ NGHỊ BAN HÀNH MỚI (1)

(Ban hành kèmtheo Công văn số 5067/BHXH-PC ngày 16 tháng 12 năm 2013)

TT

Hình thức văn bản đề xuất

Lĩnh vực, nội dung đề xuất ban hành văn bản mới

Lý do cần ban hành văn bản mới

Ghi chú

(1) Áp dụng đối với các lĩnh vực, nội dung chưacó văn bản điều chỉnh mà đơn vị, địa phương thấy cần phải bổ sung văn bản hướngdẫn, điều chỉnh.

Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ/GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ…………

Biểu mẫu số 03

DANHMỤC VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (1)

(Banhành kèm theo Công văn số 5067/BHXH-PC ngày 16 tháng 12 năm 2013)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ghi chú

(1) Lập danh mục tất cả các văn bản (thời điểmban hành trước và trong năm 2013) có thời điểm hết hiệu lực trong khoảng thờigian từ 01/01/2013- 30/9/2013

Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ…………

Biểu mẫu số 04

DANH MỤC VĂN BẢNDO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

(Ban hành kèmtheo Công văn số 5067/BHXH-PC ngày 16 tháng 12 năm 2013)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ