TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5068/CT-TTHT
V/v: thanh toán qua ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Dệt May ĐT TM Thành Công
Đ/chỉ: 36 Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Mã số thuế: 0301446221

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục thuế tại công vănsố 1929/TCT-VP về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Công ty. Căn cứ các quyđịnh hiện hành về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoànthuế giá trị gia tăng; Cục thuế TP thông báo về việc xử lý hồ sơ hoàn thuế đốivới hàng hoá xuất khẩu của Công ty như sau:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng xuất khẩu hànghoá ra nước ngoài, tại hợp đồng quy định rõ khách hàng sẽ thanh toán bù trừgiữa giá trị hàng hoá với khoản phí kiểm hàng mà khách hàng đã chi hộ hoặc phíhỗ trợ người mua 2%, phần tiền còn lại sau khi bù trừ thanh toán qua ngân hàngthì được xem là đủ điều kiện về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuấtkhẩu để áp dụng thuế suất 0% (thực hiện theo hướng dẫn công văn số 846/CT-TTHTngày 15/02/2012 của Cục thuế TP). Đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kê Khai-KếToán Thuế để được tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định.

Cục thuế TP thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo)
- P.PC
- P.KK-KTT (để thực hiện)
- Lưu (TTHT, HC).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn