VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5069/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu xe cơ giới ba bánh để s dụng trong phạm vi hẹp

Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 3934/BCT-XNKngày 22 tháng 4 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 6920/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 5năm 2015), Bộ Giao thông vậntải(Công văn số 5952/BGTVT-VT ngày 13 tháng 5 năm 2015) về việc nhập khẩu xe cơ giớiba bánh để sử dụng trong phạm vi hẹp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

Việc nhập khẩu và sử dụng xe cơ giới ba bánh thực hiện theođúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng