BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/BTP-HCTP
V/v mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: SởTư pháp tỉnh Quảng Nam

Trả lời Công văn số 29/STP-HCTP ngày 21/01/2009 củaSở Tư pháp tỉnh Quảng Nam về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp côngchứng viên, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Về việc Văn phòng công chứng có nghĩa vụmua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên hay ký quỹ hoặc hìnhthức khác để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của công chứng viên.

Khoản 7 Điều 32 của Luật công chứng quy định: Vănphòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho côngchứng viên của tổ chức mình. Như vậy, Luật công chứng chỉ quy định mua bảo hiểmtrách nhiệm nghề nghiệp, không quy định ký quỹ hoặc hình thức khác, do vậy, Vănphòng công chứng thực hiện nghĩa vụ theo hình thức mua bảo hiểm trách nhiệmnghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

2. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệpcho công chứng viên có nhất thiết phải thực hiện trước khi Sở Tư pháp cấp Giấyđăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng?

Luật công chứng quy định Văn phòng công chứng cónghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chứcmình nhưng chưa quy định rõ phải mua vào thời điểm nào, do vậy, nghĩa vụ muabảo hiểm của Văn phòng công chứng có thể thực hiện trước hoặc sau khi đã đượccấp giấy đăng ký hoạt động.

3. Về thủ tục mua bảo hiểm trách nhiệm nghềnghiệp cho công chứng viên

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Luậtkinh doanh bảo hiểm, thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viênkhông thuộc bảo hiểm bắt buộc. Do vậy, thủ tục mua bảo hiểm, mức phí bảo hiểm,số tiền bảo hiểm tối thiểu là do thoả thuận giữa Văn phòng công chứng với doanhnghiệp bảo hiểm, do vậy,Văn phòng công chứng chủ động liên hệ với doanh nghiệpbảo hiểm trong tỉnh để được hướng dẫn mua bảo hiểm.

Trên đây là ý kiến về mua bảo hiểm trách nhiệm nghềnghiệp công chứng viên, Bộ Tư pháp thông báo để Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư, Vụ HCTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁPTrần Thất