BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 507/BXD-TCCB
V/v : Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Các trường đào tạo thuộc Bộ Xây dựng

Để chuẩn bị các nội dung cho cuộchọp giữa Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các trường đào tạo về tình hình triển khaithực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Quy địnhquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực thi nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ yêu cầu các đơn vị báocáo một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Những kết quả đã đạt được trongquá trình triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ;

2. Những thuận lợi, khó khăn khithực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,biên chế và tài chính trong thời gian vừa qua;

3. Để việc triển khai thực hiện Nghịđịnh 43/2006/NĐ-CP có hiệu quả, đề xuất những vấn đề bất cập nhất cần tháo gỡ.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Tổchức cán bộ) trước ngày 30/11/2007 để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Liên ( để b/c);
- Lưu VP, TCCB, T(6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất