BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 507/TCT-CS
V/v chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân.

Trả lời công văn số 0810/CV ngày16/10/2007 của Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân hỏi về việc xác địnhchi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 7 mụcIII Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế có quy định: “Người nộp thuếgiao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồngcó trách nhiệm khấu trừ số thuế nhập doanh nghiệp tính bằng 5% trên tiền hoa hồngtrả cho đại lý (bao gồm cả khoản chi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồngký với người nộp thuế)”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Dân có giao cho cá nhân làm đạilý bán đúng giá, hưởng hoa hồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ tiền thuếtrước khi thanh toán tiền hoa hồng trả cho đại lý, khoản hoa hồng Công ty chitrả cho cá nhân được tính toàn bộ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp (theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN).

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương